Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


About one class of operators of transformation


V. V. Katrakhov, E. D. Emtseva

2007, issue 1-2, P. 62–78


Abstract
In this paper the new class of operators of transformation for functions of one variable which can be used for studying singular elliptic regional problem in domain of space of Lobachevsky is described.

Keywords:
transformation operator, Liouville operator, Bessel operator, Sonin operators

Download the article (PDF-file)

References

[1] V. V. Katraxov, “Operatory preobrazovaniya i psevdodifferencial'nye operatory”, Sibirskij matematicheskij zhurnal, 21:1 (1980), 86–97.
[2] V. V. Katraxov, “Ob odnoj kraevoj zadache dlya uravneniya Puassona”, Matematicheskij sbornik, 182:6 (1991), 849–876.
[3] V. V. Katraxov, L. S. Mazelis, Nepreryvnost', popolnenie, zamykanie v metricheskix prostranstvax, Izd-vo DVGU, Vladivostok, 2000, 112 s.
[4] S. L. Sobolev, Vvedenie v teoriyu kubaturnyx formul, Nauka, M., 1974, 808 s.
[5] G. Bejtmen, A. E'rdeji, Vysshie transcendentnye funkcii, t. 2, Nauka, M., 1974, 296 s.

To content of the issue