Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Application of data base for construction of dusty gas combustion models


V. M. Bespalov, V. P. Korobeinikov, G. Sh. Tsitsiashvili

2002, issue 2, . 302310


Abstract
A construction and an application of a data base in a modelling of ignition and combustion and detonation and turbulence procceses in a dusty gas are considered here. In a comparison with another data bases main attention in represented data base is devoted to a construction of new mathematical models.

Keywords:

Download the article (PDF-file)

References

[1] V. M. Bespalov, A. V. Grincevich, V. P. Korobejnikov, P. V. Stulov, K. Ya. Troshin, G. Sh. Ciciashvili, Baza dannyx dlya teoreticheskogo i e'ksperimental'nogo izucheniya goreniya zapylennogo gaza. I chast', Preprint IPM DVO RAN, Vladivostok, 2002, 20 s.
[2] V. M. Bespalov, V. P. Korobejnikov, E. A. Nurminskij, P. A. Rudenko, G. Sh. Ciciashvili, Baza dannyx dlya teoreticheskogo i e'ksperimental'nogo izucheniya goreniya zapylennogo gaza. II chast', Preprint IPM DVO RAN, Vladivostok, 2002, 28 s.
[3] P. G. Saffman, The lift on a small sphere in a slow shear flow, J. Fluid Mech., 22 (1965), 385400.
[4] B. E. Gelfand, S. M. Frolov, A. A. Borisov et al, Shock loading of stratified dusty system, Archivum Combustionis, 9:14 (1989), 153166.
[5] V. P. Korobeinikov, Numerical method for unsteady two-phase flow, Proc. of 5th Int. Symp. on CFD (Sendai), 2, 1993, 7683.
[6] V. P. Korobeinikov, V. V. Markov, Numerical modeling of combustible gas flow, Notes on Numerical Fluid Mechanics, 53, Vieweg, Germany, 1996, 130136.
[7] I. Menshov, Y. Nakamura, Implementation of the LU-SGS method for an arbitrary finite volume discretization, Proc. of 9th CFD Conference (Tokyo), 1995, 123125.
[8] V. P. Korobeinikov, R. Klemens, P. Wolanski et al, CFD Journal, 9:2 (2000), 110115.
[9] V. P. Korobeinikov, I. V. Semenov, I. S. Menshov, R. Klemens, P. Wolanski, P. Kosinski, Modelling of flow and combustion behind shock waves propagating along dust layers in long ducts, J. Phys. IV France, 12 (2002), 113119.
[10] Yu. N. Popova, A. I. Aleksanin, Statisticheskie xarakteristiki raspredeleniya makroparametrov v tajfunax, Dal'nevostochnaya konferenciya studentov, aspirantov i molodyx uchenyx po matematicheskomu modelirovaniyu, Tezisy dokladov, Dal'nauka, Vladivostok, 2002, 2829.
[11] V. V. Bolotin, Sluchajnye kolebaniya uprugix sistem, Nauka, M., 1979, 336 s.
[12] P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin, 1997

To content of the issue